Vår valprogram på svenska

VÅR HEMKOMMUNS UTVECKLINGSPROGRAM

 

“SIBBO - UTRYMME ATT VARA NÄRA”

 • Sibbo fungerar som en aktiv och självständig del av Helsingforsregionen. Sibbos fördel främjas bäst genom ett konstruktivt samarbete och god förhandlingsförmåga tillsammans med grannarna.

“Vi måste strikt se till att Sibbobornas fördel förverkligas.”

 • Social och hälsovårdsreformen och landskapsreformen 2019 förändrar även Sibbo. Vi fokuserar i framtiden mera på att utveckla bildningen samt livskraften.

“Med social och hälsovårdsreformen bör även bra service garanteras i framtiden. Det kräver kraftfull kontrollering av fördelarna.”

 • Servicen måste produceras kostnadseffektivt, högklassigt och den skall vara lättillgänglig. Mångsidig serviceproduktion måste främjas.  

“Digitaliseringen möjliggör bättre och förmånligare service.”

“Sibbobor bör ha valfrihet.”

 • Åldringsvården skall erbjuda mångsidig service, vård och omsorg då det behövs och åldringsvården skall utvecklas med tyngdpunkt på förebyggande service samt hemtjänst.

”De äldre bör kunna bo hemma så länge de vill och känna sig trygga där.”

” Servicesedeln tas i bruk både för närståendevård som personlig assistans.”

 • Sibbo värdesätter och värnar om barn, unga och familjer. Valfriheten verkställs även i barnomsorgen.

”Varje Sibbobo har möjlighet till hobbyn.”

”Stöd till familjen – mat och vila.”

 • Kvalitet i utbildningen, förskoleundervisningen och dagvården är satsningar på framtiden. Våra skolor och dagvård leder utvecklingen.

”Sibboskolorna skall vara ledande i utvecklingen. Värna om skolornas resurser!”

”Den levande tvåspråkigheten utvecklas i skolorna!”

”Vi satsar på språkundervisningen.”

”Våra barn och unga trivs i dagis och skola.”

 

 • Mera möjlighet till konstutbildning.

”Hobbygarantin bör gälla även kulturhobbyn.”

 • Kommunen är till för att hjälpa människor. De som faller – tar vi fast och hjälper tillbaka på fötterna. En människa behöver omsorg och att någon bryr sig.

”Det är speciellt viktigt att hindra att ungdomarna hamnar i utanförskap. Vi bör ha resurser till att förebygga utanförskap allt från tidig barndom ända in i vuxenlivet!”

”Stoppa mobbningen ”

 • En kunnig, motiverad personal möjliggör förverkligandet av kvalitativa tjänster, och ser till att innehållet i tjänsteutbudet på lång sikt utvecklas.

 

"Målsättningen är personal som trivs med sitt arbete och är stolt över sin arbetsgivare!"

 • Kommunen skall fungera öppet, effektivt och ekonomiskt. Kommunalskatten får inte höjas. 

"Ekonomihanteringen skall även i fortsättningen var noggrann och verksamheten skall rationaliseras ytterligare!"

 • Framtidens kommun skall vara alltmer livskraftig. En dynamisk näringslivspolitik garanterar en sund ekonomi samt uppkomsten av nya arbetsplatser i den egna kommunen. Miljöaspekter skall beaktas mera i kommunens verksamhet.

"Företagare vill etablera sig i Sibbo"

 • Grunden för en god trafikplanering är att lyssna på invånarnas behov. Sibbos tyngd i HRT skall stärkas.

” Resor till och från arbetet måste gå smidigt”

 • En effektiv, kundvänlig planering samt en flexibel hantering av lovärenden bidrar till nöjda kommuninvånare och företagare. Invånarnas önskemål skall beaktas och när det finns rum för bedömning skall en invånarvänlig attityd styra.

"Planeringen av arbetsplatsområden och behandlingen av lovärenden skall vara mer företagsvänligt än i grannkommunerna!"

 • Växelverkan mellan invånarna, kommunens tjänstemän och beslutsfattarna skall vara öppen och sikta till att bygga en god framtid. Invånarnas påverkningsmöjligheter skall utökas. Tillsammans, genom positiv verkan, kan vi bygga en bra plats för Sibbobor att bo i.

 www.sipoonkokoomus.net