Sipoon Kokoomuksen kehittämisohjelma

Kotikuntamme kehittämisohjelma


   
Tulevaisuuden Sipoo rakennetaan tänään
• Haluamme kehittää Sipoosta paikan, joka toimii aktiivisena ja itsenäisenä osana pääkaupunkiseutua. Sipoon itsenäisyys säilyy parhaiten rakentavalla  yhteistyöllä ja hyvällä neuvottelutaidolla naapureiden kanssa.  Samalla meidän  pitää tiukasti katsoa, että sipoolaisten etu toteutuu.
• Palveluiden saatavuus on turvattava, ne on tuotettava kustannustehokkaasti ja laadun on oltava korkeatasoista. Valinnanvapautta niiden käytössä tulee edistää. Ostopalveluiden käytön ja kunnan oman palvelutuotannon on oltava tasapainossa.
• Kunnan yksi tehtävä on auttaa heikossa tilanteessa olevaa ihmistä. Turvaverkon pitää olla tiheä, jotta siitä voi taas ponnistaa eteenpäin. Ihminen tarvitsee välittämistä ja huolenpitoa.
• Osaava ja motivoitunut henkilökunta mahdollistaa osaltaan laadukkaat palvelut.
• Kunnan tulee toimia aina avoimesti, tehokkaasti ja taloudellisesti.  Kunnallisveroa ei saa enää nostaa.
• Dynaamisella elinkeinopolitiikalla taataan terve talous sekä työpaikkojen  syntyminen omaan kuntaan. Näin vähennetään työmatkaliikkumisen  aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Kunnan toiminnassa pitää ottaa aina  ympäristönäkökulma huomioon.
• Asukkaiden, kunnan virkamiesten sekä päättäjien välisen vuorovaikutuksen pitää olla avointa ja tulevaisuutta rakentavaa. Nyt on viimeistään se hetki, jolloin meidän kaikkien pitää unohtaa vastakkainasettelut ja erimielisyydet. Yhdessä, myönteisesti toimimalla, voimme rakentaa sipoolaisille hyvän paikan elää.

 

Koulutus ja lapsiperheet
Sipoon toiminnassa tulee kaikkialla näkyä lasten, nuorten ja lapsiperheiden arvostus. Koulutus on nähtävä tärkeänä investointina tulevaisuuteen. Sipoolaisille nuorille tulee taata hyvät mahdollisuudet oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Koulutiloja on rakennettava samassa suhteessa kasvavan väestömäärän kanssa. Ryhmäkokojen tulee olla riittävän pienet.  Koulukuljetukset pitää hoitaa turvallisesti ja sujuvasti.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi on yhä enemmän siirryttävä ennaltaehkäisevään toimintaan. Tämä edellyttää koulutoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tavoitteellisen yhteistyön tiivistämistä. Tukihenkilöstöä on oltava riittävästi, jotta pystytään tukemaan myös erityisongelmaisten oppilaiden koulunkäyntiä.

Nuorilla pitää olla ohjattua iltatoimintaa ja kunnon tilat harrastaa. Etelä Sipoon nuorisotalo pitää rakentaa välittömästi. Nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastukselle pitää antaa monipuoliset mahdollisuudet.

Päivähoidossa lasten vanhempien valinnanvapautta tulee lisätä. Kunnan tuottaman päivähoidon lisäksi myös yksityiselle päivähoidolle pitää luoda markkinat.

 

Terveyspalvelujen saatavuus turvattava
Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut on oltava kaikkien kuntalaisten ulottuvilla.

Hoitotakuu yhdessä vanhenevan väestön kanssa johtaa tarpeeseen tarkastella kriittisesti palvelutuotannon rakenteita ja tuottavuutta. Tärkeintä on saada hoitoketjut mahdollisimman tehokkaaksi, jolloin hoitoa annetaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Seudullinen yhteistyö terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä erikoissairaanhoidossa auttaa kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.

Uusi terveydenhoitolaki valmistuessaan mahdollistaa joustavammat palvelut kuntalaisille. Vuonna 2009 voimaantuleva palvelusetelilaki antaa kunnalle uuden tehokkaan tavan järjestää palvelujaan. Kasvavan Sipoon kannattaa hyödyntää palvelusetelin mahdollisuudet parantaakseen kuntalaisten palvelujen laatua ja saatavuutta.

Mielenterveyspalvelujen tarve on kasvanut. Riittämätön palvelutarjonta on johtanut erityisesti lasten- ja nuorten psykiatrisessa hoidossa pitkiin jonoihin. Hoitotakuun pitää toimia ja hoitopaikka pitää löytää nopeasti joko sairaanhoitopiiriltä tai yksityiseltä palveluntarjoajalta ostettuna. Meillä pitää olla varaa auttaa heikossa tilanteessa oleva lapsi ja nuori hyvän elämän alkuun.

Ikääntyvän väestön koti- ja avohoidon täytyy turvata laadukas ja inhimillinen elämisen ja asumisen muoto niin, että mahdollinen laitosasuminen toteutuu mahdollisimman myöhään. Yleensäkin tulee pyrkiä vähentämään laitoshoitoa ja edistämään yksityistä palveluasumista.

 

Tehokkuutta elinkeinopolitiikkaan
Sipoon sijainti antaa loistavan tilaisuuden hyötyä pääkaupunkiseudun kasvusta ja elinkeinoelämän mahdollisuuksista. Kokoomus ajaa aktiivisempaa, uusia muotoja hakevaa elinkeinopolitiikka. Elinkeinotoiminnan kehittämistä haittaavat esteet on nopeasti kartoitettava ja purettava.

 Sipoon pitää päästä korkeampaan työpaikkaomavaraisuuteen. Kunnan tulee olla joustava ja haluttu yhteistyökumppani vanhoille ja uusille yrityksille. Kunnan elinvoimaisuuden perusta on virkeä, kasvuhakuinen yritystoiminta.

Laadukkaan ja monipuolisen palvelutarjonnan turvaamiseksi kunnan on järkevää lisätä yhteistoimintaa muiden palvelutuottajien kanssa. Kunnalla on palvelujen järjestämisvastuu. Siten palvelua ei tarvitse itse tuottaa. Kunnan pitää kannustaa yksityisten palvelujen syntyä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, päivähoidossa sekä teknisessä toimessa. Käytännössä kunta voi edistää yksityisyritteliäisyyttä ulkoistamalla toimintojaan, käyttämällä ostopalveluja ja palveluseteleitä.

Yleisenä tavoitteena on korkeaa osaamista vaativien tuotanto- ja palveluyritysten saaminen Sipooseen.

Sipoon etu on yhteistyössä
Sipoo on omaleimainen pääkaupunkiseudun kunta, jonka luonto- ja kulttuuriarvot ovat vahva pohja rakennettaessa Sipoolle uutta suhdetta naapureihin. Siltä pohjalta on hyvä tehdä myös visio ja  tavoitteet  kunnan kehittämiseen.

Sipoolla pitää olla mahdollisuus tehdä yhteistyötä kaikkien lähikuntien kanssa. Emme halua olla osa Helsinkiä tai Porvoota. Yhteistoiminta pääkaupunkiseudun kanssa pitää olla avointa mutta samalla tarkkaa Sipoon etujen puolustamista.

Kaavoituksen pitää edistää uusien yritysten sijoittumista ja työllisyyden kasvua Sipoossa. Kaavoituksen ja asuntotuotannon pitää tukea myös vuokra-asuntotuotantoa, joka tukee nuorten sijoittumista asumaan ja työskentelemään Sipoossa. Näin väestörakenne muuttuu tasapainoisemmaksi.

Kunnan tulee olla edelleen aktiivinen maanhankinnassa ja tehokaskaavoituksessa. Kunnan kasvaessa myös maankäyttösopimukset ja -maksut ovat järkeviä ratkaisuja. Kunnan tulee tehokkaasti markkinoida omistamiaan kaavoitettuja alueita.

Voimakas kasvu vaatii talous- ja laskentaosaamista, sillä riskit ovat suuret. Kaavoituksen ja kasvun pitää toteutua ilman, että kuntalaisten palvelutaso laskee tai veroja korotetaan. Nyt vaaditaan  riittävästi resursseja ja oikeaan paikkaan.

Sipoon pitää nyt kasvaa ja ottaa osaltaan vastuu pääkaupunkiseudun kehityksestä. Samalla vaaditaan neuvottelutaitoa ja hyviä suhteita, jotta yhteistyöneuvotteluissa Sipoon etu toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Nyt on muutoksen aika. Ole sinäkin muuttamassa Sipoota hyväksi paikaksi meille kaikille. Tule mukaan!